Language
English Chinese

Qingdao International Desalination Center

Qingdao Office
Contact Person : Haichen,      Guo Hongshun
Tel: 86- 532-86679768   
Fax: 86-532-86679769   
E-mail: cdaghc@163.com     2631070062@qq.com   

Beijing Office
Contact Person : Yang Yan,      Guo Wei
Tel: 86-10-58678266
Fax: 86-10-58678266 to 8011
E-mail: yang_yan90@126.com     13718860917@126.com

© Copyright 2008-2019 Qingdao International Desalination Center